Regulamin

Przed odwiedzeniem Kliniki Medycyny Estetycznej i Kosmetologii NUVU estetic, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Kliniki

 

I OGÓLNE ZASADY

 1. Zakupując usługę w Klinice, Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i przyjmuje go bez żadnych zastrzeżeń.
 2. NUVU estetic prowadzi terminarz zapisów. Klienci obsługiwani są zgodnie z kolejnością zapisu.
 3. Aby skorzystać z usługi, należy wypełnić "Kartę konsultacyjną pacjenta"  oraz podpisać Świadomą zgodę pacjenta na wykonanie usługi. Formularze są do wglądu w Klinice.
 4. Klient samodzielnie decyduje, czy chce, żeby jego dane były przetwarzane do celów marketingowych (np. otrzymywanie informacji dot. organizowanych promocjach i konkursach).
 5. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów, pomimo wizyty umówionej na konkretną godzinę, może wyniknąć opóźnienie, o którym Klient jest informowany przez pracownika Kliniki.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie NUVU estetic z jego winy.

 

II REZERWACJA WIZYTY

 1. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Internetu – pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Dokonując rezerwacji klient zostanie poproszony o podanie niektórych danych osobowych, w tym o podanie numeru telefonu, który będzie służył wyłącznie w celu ewentualnego kontaktu.

 

III PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Klient może  przystąpić do programu lojalnościowego uprawniającego do określonych rabatów na usługi w NUVU estetic.
 2. Klient może przystąpić do programu po skorzystaniu z usługi w gabinecie lub podczas rejestracji online.
 3. Wymagane jest podanie kontaktu mailowego i udzielenie ustnej zgody na przystąpienie do programu. Regulamin programu dostępny jest na stronie www.nuvuestetic.versum.com/loyalty/rules
 4. Udzielone klientowi rabaty, zniżki i promocje nie sumują się.

 

IV WYKONANIE USŁUGI

 1. W celu przygotowania się do zabiegu należy zadbać o higienę wszystkich części ciała poddawanych zabiegowi.
 2. W przypadku złego samopoczucia, prosimy o poinformowanie operatora przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. NUVU estetic nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranej usługi, w przypadku stwierdzenia przez personel przeciwwskazań do poddania Klienta wybranej usłudze.
 4. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów oraz towary nie podlegają zwrotowi.

 

V ANULOWANIE WIZYTY

 1. Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie ma możliwości pojawienia się na umówiony termin wizyty. Bardzo prosimy o wcześniejszą, jak najszybszą informację o zaistniałym fakcie.
 2. Anulowania rezerwacji można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem systemu rezerwacji online lub osobiście, co najmniej 24 godziny przed planowaną wizytą.
 3. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania wizyty, Klient otrzyma upomnienie. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji powtórnie, Klientowi zostanie zablokowana możliwość rezerwacji wizyt online, a także w razie chęci umówienia kolejnej wizyty Klient będzie musiał uiścić Zaliczkę w celu zarezerwowania terminu wizyty.
 4. NUVU estetic zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby wykonanie Zabiegu nie było możliwe z powodu awarii sprzętu niezbędnego do jego wykonania. W takim przypadku Strony uzgodnią nowy, dogodny termin Zabiegu.

 

VI PIERWSZA WIZYTA

 1. Prosimy o przybycie 10 minut przed umówioną wizytą, w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
 2. Prosimy o wcześniejszym poinformowaniu nas o ewentualnym spóźnieniu, w celu zmiany czasu rezerwacji oraz uniknięciu utrudnień dla innych Klientów.
 3. 24 godziny przed wizytą przesyłamy klientom przypomnienie SMS o dniu i godzinie wizyty.
 4. Prosimy o wcześniejszą informację w celu anulacji bądź przełożenia terminu

 

VII KONSULTACJA

 1. W celu utrzymania profesjonalnych standardów przed pierwszym z każdych oferowanych przez nas zabiegów mamy do Państwa dyspozycji konsultację. Wizyta jest całkowicie bezpłatna i jest po to, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji.

 

VIII VOUCHERY UPOMINKOWE

 1. W momencie rezerwacji prosimy o informację o fakcie posiadania vouchera.
 2. Prosimy o zabranie ze sobą vouchera na umówioną wizytę.
 3. Vouchery podarunkowe nie mogą być wymienione na gotówkę i nie mogą być łączone z żadną inną ofertą promocyjną.
 4. Nasze vouchery są ważne przez okres 6 miesięcy i mają ustaloną datę ważności. Jeśli nie skorzystają Państwo z bonu przed datą wygaśnięcia, bon przepada.

 

IX PAKIETY

 1. Nie zwracamy pieniędzy za zakupione i niewykorzystane usługi.
 2. Wykupione pakiety nie mogą być przepisane na inną osobę.
 3. Odwołanie wizyty konieczne jest na min. 24h przed umówionym spotkaniem.
 4. Jeżeli klient nie stawi się na umówioną wizytę, nie odwołując jej wcześniej (min. 24h) zabieg przepada na rzecz NUVU estetic.

 

X OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgodnie z przepisami nie możemy przyjąć osoby niepełnoletniej bez opiekuna prawnego i jego pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Taki druk udostępniamy w naszym gabinecie lub przesyłamy drogą mailową.

 

XI PROMOCJE

 1. Każda organizowana akcja promocyjna jest przeznaczona dla określonej usługi lub usług i tylko jej dotyczy. Inne usługi nie wymienione w akcji promocyjnej nie biorą w niej udziału.
 2. Każda promocja posiada własny regulamin dostępny na stronie internetowej lub na recepcji.

 

XII REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres NUVU estetic, os. 2 Pułku Lotniczego 1G/35, 31-850 Kraków lub drogą mailową na adres: info@nuvuestetic.pl w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w zależności od formy wpłynięcia reklamacji.

 

XIII ODMOWA WYKONANIA ZABIEGU

NUVU estetic zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy:

 1. Klient odmówił podania danych do rejestracji zabiegu.
 2. Klient jest w stanie nietrzeźwym.
 3. Występuje przeciwwskazanie do zabiegu
 4. Wygląd skóry wskazuje na stany chorobowe lub rany (grzybica, łuszczyca, AZS).
 5. W trakcie zabiegu depilacji laserowej powstaje zbyt duże podrażnienie skóry.
 6. Klient nie jest przygotowany do zabiegu (nie zachował zasad higieny)

 

XIV DANE OSOBOWE

 1. Klinika zastrzega, że Klienci są zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Paulina Wawrzak, reprezentująca firmę Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Paulina Wawrzak.
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Zabiegów. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Klienta oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
 4. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia (m. in. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia)
 5. Wszelkie treści zawarte w Karcie Pacjena są objęte ochroną danych osobowych i mają charakter poufny oraz wykorzystywane są wyłącznie do celów Gabinetu.
 6. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

REGULAMIN KONKURSÓW NA FANPAGE'U NUVU ESTETIC

Regulamin konkursów na fanpage’u Nuvu Estetic

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów jest Os. 2 Pułku Lotniczego 1G/35 31-850 Kraków
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkursy nie są stworzone, administrowane ani sponsorowane przez Facebooka.
4. Konkursy są prowadzony na stronie https://www.facebook.com/NUVUestetic

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami konkursów mogą być:
a) osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby niepełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,
b) posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na Facebooku,
c) przestrzegające regulaminu Facebooka, który znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.
2. Czas trwania konkursu jest każdorazowo określony w poście konkursowym.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrody w konkursie są określone w poście konkursowym.
2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę, odsprzedaży, ani nagrody innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda oraz jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń do nagrody.
4. Nagrody są zwolnione z podatku zryczałtowanego na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o PIT art. 21 ust.1 pkt 6, 6a i 68 (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032 ze zm.).

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zadanie wskazane przez Organizatora konkursu pod postem konkursowym na https://www.facebook.com/NUVUestetic
2. Zakazane jest edytowanie udzielonej odpowiedzi. Odpowiedzi oznaczone przez Facebook jako edytowane są nieważne.
3. Komisja konkursowa wybierze osoby, których odpowiedzi zostaną nagrodzone. Pod uwagę będą brane czynniki wskazane przez Organizatora konkursu w poście konkursowym.
4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie wskazanym w poście konkursowym. Ogłoszenie wyników zostanie podane w poście na fanpage https://www.facebook.com/NUVUestetic oraz w prywatnej wiadomości na Facebooku.
5. Zwycięzca jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą portalu Facebook oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Brak informacji w terminie 2 (dwóch) dni od ogłoszenia wyników konkursu oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
6. W przypadku, gdy Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, zgoda ustawowego przedstawiciela na udział w konkursie oraz odebranie nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczania tych informacji w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością organizatora Konkursu.
8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Organizator zastrzega prawo do nie brania pod uwagę hasła reklamowego osoby naruszającej zasady konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres Organizatora w czasie trwania konkursu, jednak nie później, niż w terminie 1 (jednego) dnia od jego zakończenia.
2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres reklamującego, jak również dokładne określenie przyczyny reklamacji.
3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.
4. Decyzje Organizatora będące wynikiem rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i mają charakter wiążący.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

1. W Konkursie można zgłaszać udział jedynie takie hasła, które stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 666 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, w związku z uczestnictwem w Konkursie i przekazaniem hasła Organizatorowi.
3. Autorzy zwycięskich haseł reklamowych oświadczają, że z chwilą otrzymania nagrody przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego hasła.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 3, obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy wskazanej w ust. 1, a w szczególności:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką,
b) wprowadzenie do obrotu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,
d) wprowadzenie do sieci Internet,
e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
f) publiczne rozpowszechnianie,
g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora,
h) wykonywanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji.
5. Autorowi zwycięskiego hasła reklamowego nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonego hasła na każdym odrębnym polu eksploatacji, nie wymienionym w ust. 4.
6. Nagroda wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe autorów zwycięskich haseł reklamowych.
7. Z chwilą odebrania nagrody każdy z autorów zwycięskich haseł reklamowych upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu przysługujących mu autorskich praw osobistych do powstałego hasła. Upoważnienie to obejmuje uprawnienie Organizatora do modyfikacji nagrodzonych haseł w zakresie wykorzystania hasła zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody, w celu wykorzystania nagrodzonego hasła bez wskazywania autora najlepszego hasła reklamowego jako jego autora oraz do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu hasła.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Biorąc w nim udział Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów statystycznych na potrzeby niniejszego konkursu, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm). Dane osobowe zbierane są tylko na czas konkursu i po jego zakończeniu zostaną usunięte z bazy danych Organizatora.
3. Wyłonienie zwycięzcy nie ma znamion loterii, losowania ani gier hazardowych w myśl przepisów ustawy z dnia 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 471).
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane w sposób polubowny lub przy braku takiej możliwości przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

WSZYSTKIE NASZE URZĄDZENIA SĄ SPRAWDZONE I KONSERWOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, CZĘŚCI WRAŻLIWE SĄ DEZYNFEKOWANE LUB WYMIENIANE PRZED KAŻDYM ZABIEGIEM.

WSZYSCY NASI PRACOWNICY MAJĄ ODPOWIEDNIE SZKOLENIA I NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE.